Call email facebook Sitemap

RA am

EnglishРусский

1. Ինչպե՞ս և ու՞մ հաշվին են կատարվում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին միացումները:

Նոր համակարգը, Դիմող անձի հայեցողությամբ, կառուցում է մատակարարը կամ դիմող անձը: Նոր համակարգը, բացառությամբ առևտրային հաշվառքի սարքի ձեռքբերման և տեղակայման, կառուցվում է դիմող անձի հաշվին: Նոր համակարգի կառուցումը և Հայաստանի Հանրապետությանը դրա սեփականության իրավունքի անհատույց հանձնումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

(Կանոններ*, կետ 10.)

 

2. Ի՞նչ քայլերի է դիմում մատակարարը բաժանորդի կողմից առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցմամբ միացումների հայտնաբերման դեպքում:

Բաժանորդի կողմից առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցման (այդ թվում՝ բաժանորդի կողմից առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման) դեպքում մատակարարը կազմում է խախտման մասին արձանագրություն և իրականացնում բաժանորդին մատուցված ծառայության քանակի վերահաշվարկ համապատասխանաբար ներանցման խողովակի կամ շրջանցմամբ միացված ներանցման խողովակի թողունակությամբ` շարժման 1,5 մ/վրկ արագությամբ և ջրամատակարարման հրապարակված գրաֆիկով՝ բազմաբնակարան շենքի բնակիչ բաժանորդի դեպքում` 15 օրվա, ոչ բազմաբնակարան շենքի բնակիչ բաժանորդի դեպքում` 30 օրվա, իսկ ոչ բնակիչ բաժանորդի դեպքում 90 օրվա համար, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սույն կետով սահմանված ժամանակահատվածներից կարճ ժամանակահատվածով է բաժանորդ հանդիսացել, որի ժամանակ վերահաշվարկը կատարվում է բաժանորդ հանդիսացած ժամանակահատվածի համար, ընդ որում՝ միևնույն բաժանորդի մոտ առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցման (այդ թվում՝ բաժանորդի կողմից առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման) դեպքի հայտնաբերման օրվանից երկու տարվա ընթացքում կրկին նշված խախտումը հայտնաբերելու դեպքում մատակարարը իրավունք ունի բաժանորդին մատուցված ծառայությունների քանակը վերահաշվարկել վերոնշյալ չափաքանակների կրկնապատիկի չափով: Առևտրային հաշվառքի սարքի շրջանցման դեպքում խմելու ջրի վերահաշվարկված քանակը և դրա դիմաց վճարման ենթակա գումարը մատակարարն առանձին տողով հաշվի է առնում բաժանորդին մատուցված ծառայությունների դիմաց վերահաշվարկի կատարմանը հաջորդող հաշվարկային ամսում ներկայացվելիք հաշվարկային փաստաթղթում և ավելացնում բաժանորդին մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարին կամ ներկայացնում ճշգրտող հաշվարկային փաստաթուղթ:

 

(Կանոններ, կետ 49.; 49.1.; 49.2. և 49.3.)

 

3. Ինչպե՞ս է մատակարարը ապահավաքակցում առևտրային հաշվառքի սարքը:

Առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման դեպքում մատակարարը`
- արտաքին զննության արդյունքում կազմում է առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի, առևտրային հաշվառքի սարքի խախտված լինելու մասին արձանագրություն, որը ստորագրում են մատակարարը և բաժանորդը կամ նրա ներկայացուցիչը: Բաժանորդի չներկայանալու կամ արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու, կամ արձանագրության որևէ դրույթին չհամաձայնելու դեպքում այդ մասին մատակարարը արձանագրությունում կատարում է համապատասխան նշում` նկարագրելով պատճառները: Բաժանորդի չներկայանալու դեպքում մատակարարն արձանագրությանը կցում է բաժանորդին ծանուցելու մասին գրությունը: Արձանագրությունը կազմվում է երկու օրինակից` մեկական յուրաքանչյուր կողմի համար.
- իր հաշվին տեղակայում է առևտրային հաշվառքի սարք, որի նույնականացման տվյալներն ամրագրվում են պայմանագրում և որը հանդիսանում է մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մաս: Բաժանորդի սեփականություն հանդիսացող ապահավաքակցված առևտրային հաշվառքի սարքը ստուգաչափումից հետո վերադարձվում է բաժանորդին՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

(Կանոններ, կետ 35․)

 

4. Ծառայությունների մատուցման տվյալների պահպանման նպատակով ի՞նչ է անում մատակարարը:

Բաժանորդին մատուցվող ծառայությունների մասին տվյալների պահպանման նպատակով մատակարարը բացում և վարում է առանձին հաշվառման քարտ՝ իր համարանիշով: Հաշվառման քարտում պահպանվում են մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին բաժանորդի ներքին ցանցի միացման կետի, միացման ժամկետի, հարաչափերի, դրանց հետագա փոփոխությունների, ինչպես նաև մատուցված (վերահաշվարկված, ճշգրտված) ծառայության քանակի և դրա դիմաց հաշվարկված գումարի, հաշվարկված տուժանքի մասին ողջ տեղեկատվությունը: Հաշվառման քարտի տեղեկատվությունը մատակարարը պահպանում է Պայմանագրի լուծելու պահից առնվազն 3 տարի ժամկետով, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ: 

(Կանոններ, կետ 6․)

 

5. Ի՞նչ պարտավորություն ունի բաժանորդը ներքին ցանցը ներառող տարածքը օտարելու դեպքում:

Բաժանորդը իր ներքին ցանցը ներառող տարածքը օտարելու դեպքում պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել մատակարարին՝ պայմանագիրը լուծելու համար:

 

(Կանոններ, կետ 8․)

 

6. Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ բնակիչ-բաժանորդի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի միացման համար:

Բնակիչ-բաժանորդը դիմումին կցում է հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը.
- անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, իսկ լիազորված անձի դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը և լիազորագիրը,
- տարածքի (շենքի, շինության) նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթի պատճենը կամ համայնքի, իսկ Երևան քաղաքում` նաև վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրված՝ տվյալ տարածքում (շենքում, շինությունում) բնակության փաստը հավաստող փաստաթուղթ,
- կառուցվող (կառուցված) օբյեկտի տեղադիրքը ցույց տվող սխեմատիկ հատակագծի կամ հաստատված գլխավոր հատակագծի պատճենը,
- տեխնիկական պայմանների և խոշորացված նախահաշվի կազմման համար 2000 դրամի վճարումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը։

 

(Կանոններ, կետ 15. 1) ենթակետ)

 

7. Ե՞րբ է գանձվում միացման վճար և ինչպես է այն հաշվարկվում:

Մատակարարի կողմից նոր համակարգը կառուցվում է միացման պայմանագրի հիման վրա: Մատակարարը դիմող անձից նոր միացման համար գանձում է միացման վճար: Միացման վճարի մեծությունը հավասար է մատակարարի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին միացման աշխատանքների իրականացման նպատակով մատակարարի կողմից դիմող անձի հետ համաձայնեցված աշխատանքների խոշորացված նախահաշվի գնին և ճշգրտվում է աշխատանքների փաստացի ավարտից հետո՝ միացման պայմանագրով սահմանված կարգով:

 

(Կանոններ, կետ 11․)

 

8. Մատակարարը ո՞ր դեպքերում ի՞նչ տուժանք է վճարում բաժանորդին:

Մատակարարը բաժանորդին վճարում է տուժանք` բաժանորդին մատուցված ծառայությունների դիմաց հաշվարկված միջին ամսական գումարի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 2000 դրամը, հետևյալ դեպքերում.
- առևտրային հաշվառքի սարքի ապահավաքակցման, տեղակայման և ստուգաչափման կարգի ու ժամկետների խախտման համար.
- մատուցված ծառայությունների քանակների և դրանց դիմաց վճարման ենթակա գումարի հաշվարկման ու վերահաշվարկման և վճարման կարգի ու ժամկետների խախտման համար.
- ջրամատակարարման ընդհատման և ծառայությունների մատուցման դադարեցման կարգի ու ժամկետների խախտման, այդ թվում՝ կանոնների 68-րդ կետով սահմանված ժամկետների գերազանցման համար.
- դիմումի ներկայացման և քննարկման կարգի ու ժամկետների խախտման համար:

 

(Կանոններ, կետ 56․)

 

9. Որքա՞ն է ջրամատակարարման ամենօրյա նվազագույն տևողությունը:

Սկսած 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մատակարարը պարտավոր է բաժանորդին ժամը 7:00-24:00-ն ընկած ժամանակահատվածում ապահովել ամենօրյա առնվազն 6-ժամյա ջրամատակարարմամբ: Սպասարկման տարածքում նոր բնակավայրի ավելացման դեպքում հանձնաժողովի կողմից սահմանվում է այդ բնակավայրի բաժանորդի ջրամատակարարման նվազագույն տևողության ցուցանիշների բարելավման անցումային ժամանակաշրջան:

 

(Կանոններ, կետ 66. և 93.)

 

10. Ո՞ր դեպքերում մատակարարն իրավունք ունի դադարեցնել բաժանորդի ծառայությունների մատուցումը:

Մատակարարն իրավունք ունի առնվազն մեկ օր առաջ տեղեկացնելով` դադարեցնել բաժանորդին ծառայությունների մատուցումը բաժանորդի կողմից՝
- մատուցված ծառայությունների կամ մատուցված ծառայության վերահաշվարկված քանակի դիմաց վճարման ենթակա գումարի կամ հաշվարկված տուժանքի չվճարման դեպքում մատակարարի կողմից գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով կամ շուրջօրյա հեռախոսակապի միջոցով բաժանորդին զգուշացնելու պահից սկսած 3 օրվա ընթացքում կրկին չվճարելու դեպքում,
- մատակարարի ներկայացուցչին առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքի գրանցման կամ ապահավաքակցման նպատակով իր սեփականություն հանդիսացող կամ այլ իրավական հիմքով տիրապետվող տարածք մուտք գործել թույլ չտալու կամ առևտրային հաշվառքի սարքի ցուցմունքը չհաղորդելու դեպքում:

 

(Կանոններ, կետ 74.)

 

11. Ի՞նչ եղանակով բաժանորդը կարող է ներկայացնել դիմում և ինչ եղանակով է մատակարարը պատասխանում դիմումին:

Մատակարարը պարտավոր է ընդունել գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով, կամ շուրջօրյա հեռախոսակապի միջոցով ներկայացված դիմումները և բաժանորդի դիմումին պատասխանել այն եղանակով, ինչ եղանակով ստացել է:

 

(Կանոններ, կետ 83.)

 

12. Ի՞նչ ժամկետում է մատակարարը պատասխանում բաժանորդի դիմումին:

Մատակարարը պարտավոր է դիմումին պատասխանել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով այլ ժամկետ սահմանված չէ:

(Կանոններ, կետ 85․)

 

end faq

 

* ՀԾԿՀ-ի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի №378Ն որոշմամբ հաստատված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոններ։

 

 

Report 

civil-service  

Untitled4

 

Վերջին նորություններ

Չորեքշաբթի, 25 Մարտ 2020

Կարդալ...

Ուրբաթ, 20 Մարտ 2020

PSRC Shenk new2

2020 թվականի մարտի 25-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նի...


Կարդալ...

Երկուշաբթի, 16 Մարտ 2020

Կարդալ...

Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020

20121031 160320

2020 թվականի մարտի 18-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նի...


Կարդալ...

Չորեքշաբթի, 11 Մարտ 2020

Կարդալ...

Օգտակար հղումներ

gov  3-1 veolia   gazprom-armenia logo-arm IC banner Riga2019 FINAL 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: