Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Տեղեկություն ներդնողին

Սակագներ

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

Էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 23.10.2013թ. №359Ն որոշում)

1. էլեկտրաէներգետիկական համակարգ՝
1) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 22.04.2015թ. №88Ն որոշում),
2) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագներ (ՀԾԿՀ 27.05.2020թ. №176Ն որոշում),
3) փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2007թ. №275Ն որոշում),
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի առավելագույն մեծություն (ՀԾԿՀ 19.05.2010թ. №241Ն որոշում),
5) էլեկտրական էներգիա արտադրող ընկերությունների կողմից առաքվող էլեկտրական էներգիայի (հզորության) սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 16.09.2005թ. №125Ն որոշում),
6) էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2016թ. №167Ա որոշում),
7) էլեկտրաէներգետիկական շուկային համակարգի օպերատորի և շուկայի օպերատորի ծառայությունների մատուցման սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2016թ. №166Ա որոշում),
8) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի անհրաժեշտ հասույթի և սակագնային մարժայի հաշվարկման մեթոդիկա՝ էլեկտրական էներգիայի բաշխման գործառույթի մասով (ՀԾԿՀ 01.11.2002թ. №79Ա որոշում),9) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի անհրաժեշտ հասույթի հաշվարկման մեթոդիկա՝ էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարման գործառույթի մասով (ՀԾԿՀ 21.12.2019թ. №748Ա որոշում),
10) սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի և բաշխման ծառայության մատուցման սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 13.12.2017թ. №541Ն որոշում),
11) սպառողի էներգատեղակայանքներով էլեկտրական էներգիան ենթասպառողների կամ բաշխողի այլ ցանցերի սնման համար փոխանցելու կարգ (ՀԾԿՀ 18.12.2019թ. №468Ն որոշում),
12) ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոններ (ՀԾԿՀ 17.05.2017թ. №161Ն որոշում),
13) ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ժամանակավոր առևտրային կանոններ (ՀԾԿՀ 09.08.2017թ. №344Ն որոշում):

2. Գազամատակարարման համակարգ՝
1) գազամատակարարման համակարգում կարգավորվող սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 21.12.2004թ. №168Ա որոշում),
2) բնակչության և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների ներտնային գազասպառման համակարգերի նախագծման, շինհավաքակցման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 09.12.2005թ. №200Ա որոշում

3. Ջերմամատակարարման համակարգ՝
Ջեռուցման նպատակով օգտագործվող ջերմային էներգիայի սակագնի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2007թ. №273Ն որոշում

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ
1. Ջրային ոլորտում սակագների սահմանման և վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 02.11.2016թ. №296Ն որոշում),
2. «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի պայմանների №3՝ «Սակագներ և սակագների ճշգրտումներ» հավելված (ՀԾԿՀ 09.12.2016թ. №397Ա որոշում),
3. խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների մատուցման սակագների մշակման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 05.04.2005թ. №33Ն որոշում),
4. ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների մատուցման սակագների մշակման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 24.06.2005թ. №79Ն որոշում

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման ու ճշգրտման համար ներկայացվող ծախսումների ֆորմատ (ՀԾԿՀ 28.07.2006թ. №157Ն որոշում),
2. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող սակագնային կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների ցանկ (ՀԾԿՀ 20.05.2008թ. №273Ա որոշում),
3. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 29.07.2014թ. №307Ա որոշում),
4. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի ծախսերի և հիմնական միջոցների արժեքների բաշխման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 29.07.2014թ. №308Ա որոշում),
5. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների առավելագույն սակագներից ցածր սակագների կիրառման կարգ (ՀԾԿՀ 16.11.2007թ. №529Ա որոշում):

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների սակագների սահմանման ու վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 07.12.2007թ. №630Ա որոշում

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի ենթակառուցվածքի օգտագործման վճարների սահմանման և վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 24.12.2008թ. №731Ա որոշում),
2. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի օգտագործման վճարի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 05.12.2012թ. №501Ա որոշում):

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման ու վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 28.03.2008թ. №149Ն որոշում):